เรียน    กรรมการบัณฑิตศึกษาทุกท่าน 

ด้วยประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอนัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่  8  ตุลาคม   2558 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมเอส 208 อาคารบรรยายรวม 5 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามวัน 

เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป  สามารถ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา